Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään.

Saat kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista sekä valmiudet yritys­ta­louden ja yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.

Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujalle
– Saat kattavan kuvan yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
– Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
– Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut

Kenelle?
Koulutus sopii kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.

Kouluttaja
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA, Päivä 1

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
– Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
– Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
– Esimiehen vastuu talou­den­pi­dosta
– Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
– Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
– Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
– Osabud­jetit
– Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
– Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12.00 Lounas

13.00 Inves­toin­ti­las­kelmat
– Inves­tointien suun­nittelu
– Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
– Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
– Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14.15 Kahvi

14.30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
– Oma ja vieras pääoma
– Tulo­ra­hoitus
– Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
– Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

16.00 Koulu­tus­päivä päättyy


OHJELMA, Päivä 2

8.30 Aamiainen

09.00 Tulos­las­kelma
– Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
– Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
– Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10.30 Tauko

10.45 Tase
– Miten tase laaditaan?
– Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
– Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12.00 Lounas

13.00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
– Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
– Kolme kassa­virtaa
– Mitä kassa­virrat kertovat
– Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
– Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14.30 Kahvi

14.45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
– Sijoi­tetun pääoman tuotto
– Erilaiset kier­to­no­peudet
– Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15.45 Loppu­kes­kustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
ti-ke 16.-17.4.2019

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin, aamiaiset, lounaat ja kahvitarjoilut.
Lisäksi hintaan sisältyy Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle -kirja, joka käsittelee laajasti erilaisia esimiestyön osa-alueita myös taloudellisesta näkökulmasta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

KESÄETU! Saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen lahjaksi, kun ilmoittaudut 15.8.2019 mennessä!

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.