Brik järjestää nyt koulutuksen:

Huippumyyjän stressinhallinta (1 pv)

Aiheut­taako myyn­tityö liial­lista kiirettä ja stressiä?

Myyjille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme paneu­dumme syväl­li­sesti siihen, mistä kiire ja stressi johtuu, miten ne vaikut­tavat myyn­ti­tu­loksiin ja miten kiirettä voi kesyttää. Käymme läpi uusimpia tutki­mus­tu­loksia ja jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista kiireen­hal­linnan teknii­koista.

Valmen­nuk­semme auttaa helpot­tamaan myyn­ti­työhön liit­tyvää kiirettä ja stressiä. Käymme läpi kymmenen (10) koeteltua keinoa oman myyn­tityön tehos­ta­miseen. On hyvä muistaa, että myyjän hyvin­vointi säteilee suoraan asiak­kaalle. Hyvin­voinnin ongelmat voivat puolestaan tehok­kaasti estää myyn­ti­ta­voit­teiden saavut­ta­misen.

Hyödyt osallistujille
– Opit ymmär­tämään kiireen ja stressin vaiku­tuksia myyn­ti­työssä
– Pystyt arvioimaan miten kiire vaikuttaa omaan suori­tus­ky­kyysi
– Opit 10 teho­kasta tapaa oman kiireen kesyt­tä­miseen
– Vähennät tarpee­tonta stressiä ja vahvistat hyvin­voin­tiasi
– Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet


Kenelle?
Valmen­nuk­semme on kaikille myyjille, jotka kokevat työssään liial­lista kiirettä ja stressiä.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Miten kiire vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme myyn­ti­työssä?

– Kiire, stressi ja työhy­vin­vointi
– Kiire on sekä fakta että tunne
– Mitä kiireestä seuraa?
– Nopeammin vai fiksummin? – Onko kiireinen ihminen tehokas?
– Voiko vähemmän olla enemmän?

Harjoitus: Kiirei­ly­testi – Oletko kissa vai pääs­täinen?

10:30 Tauko

10:45 Oman kiireen pohdis­kelua

– Onko kiire todel­linen ongelmasi?
– Mihin käytät aikasi?
– Henki­lö­koh­taisen ajan­käytön suun­nittelu

12:00 Lounas

13:00 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi

– Oman menes­tys­mallin tarken­ta­minen
– Ajan­käytön suun­nittelu
– Keskit­ty­misen taito ja työrauhan turvaa­minen
– Omien infor­maa­tio­tai­tojen kehit­tä­minen
– Täysi hyöty irti työvä­li­neistä

14:15 Tauko

– Sähkö­pos­ti­här­dellin kesyt­tä­minen
– Lisää energiaa työpäivään
– Oman esimiehen ja työyh­teisön johta­minen
– Verkos­tojen hiominen huip­pu­kuntoon
– Tehok­kaammat asia­kas­ta­paa­miset ja myyn­ti­ko­koukset

15.30 Opitun sovel­ta­minen omaan työhön

– Asenne ratkaisee – Sinä päätät!
– Omat valinnata kehi­tys­koh­teiksi
– Miten aiot käyttää vapaut­tamasi työajan?

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 16.09.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi -kirjan, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.